Đồng Chí: Nguyễn Văn Cường
Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang

Đồng Chí: Lý Văn Thu
Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang

Đồng Chí: Nguyễn Chí Cường
Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang