Phòng Thống kê tội phạm Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Giang được thành lập vào tháng 6/2013 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Viện quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.
Vị trí chức năng nhiệm vụ:
Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin, tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng chương trình công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và hướng dẫn triển khai cả hai cấp kiểm sát cùng thực hiện. Thực hiện các dự án, đề án và kế hoạch về công tác thống kê và công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát.Trực tiếp làm các công tác thống kê (thống kê nghiệp vụ và thống kê hình sự liên ngành) thuộc thẩm quyền; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh trong việc ban hành, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ thống kê của ngành; chủ trì, phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp thực hiện thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành.
Tham mưu cho Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về công tác thống kê và công nghệ thông tin; sơ kết, tổng kết công tác thống kê và công nghệ thông tin. Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích số liệu, thông tin thống kê theo yêu cầu xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo thi đua  và báo cáo chuyên đề phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện tỉnh. Thông qua công tác thống kê phải phân tích được tình hình tội phạm và đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.
          Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo đúng chế độ bảo mật hiện hành của Nhà nước và quy định Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Chịu trách nhiệm và bảo đảm về tính chính xác của số liệu thống kê cung cấp.
Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện tỉnh
 
 Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01; Kiểm tra viên: 01; Chuyên viên: 03)

Trưởng phòng: đồng chí Nông Quang Nguyện

Thông tin liên hệ:
Địện thoại: 
email:
 

sua chua bien tansua chua bien tangiuong sat gia re giuong sat

giuong satgiuong sat gia re giường sắt tại tphcmgiường sắt hà nội