Thông báo V/v nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018, nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nghề kỳ I năm 2018

Thông báo V/v nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018, nâng bậc lương thường xuyên  và nâng phụ cấp thâm niên nghề  kỳ I  năm 2018
V/v nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018, nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nghề kỳ I năm 2018
V/v nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018, nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nghề kỳ I  năm 2018
Công văn và danh sách chi tiết vui lòng tải tại đây