Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thống kê và công nghệ thông tin tháng 3 năm 2015

Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thống kê và công nghệ thông tin tháng 3 năm 2015
Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thống kê và công nghệ thông tin tháng 3 năm 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang về việc nghiêm túc kiểm điểm quá trình thực hiện công tác thống kê hàng tháng của các đơn vị. Qua thực hiện công tác thống kê của các phòng nghiệp vụ và Viện KSND cấp huyện, thành  phố, Viện KSND tỉnh tổng hợp, đánh giá công tác thống kê  và công nghệ thông tin tháng 3 của các phòng nghiệp vụ và các Viện KSND cấp huyện, thành phố như sau:

Chi tiết vui lòng
tải tại đây