Thông báo v/v thay đổi địa chỉ truy cập phần mềm quản lý án

Thông báo v/v thay đổi địa chỉ truy cập phần mềm quản lý án
Thông báo v/v thay đổi địa chỉ truy cập phần mềm quản lý án.
Thông báo v/v thay đổi địa chỉ truy cập phần mềm quản lý án
Riêng đường truyền số liệu thống kê tháng đơn vị cấp huyện không phải thay đổi.