Danh sách hòm thư điện tử các phòng nghiệp vụ và vksnd các huyện

Danh sách hòm thư điện tử các phòng nghiệp vụ và vksnd các huyện
Danh sách hòm thư điện tử các phòng nghiệp vụ và vksnd các huyện
DANH SÁCH HÒM THƯ ĐIỆN TỬ
STT ĐƠN VỊ TÊN HÒM THƯ
1 PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KSXX SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ KINH TẾ, CHỨC VỤ VÀ THAM NHŨNG (PHÒNG 1) Phong1.vks@hagiang.gov.vn
2 PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CỒNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI ( PHÒNG 2) Phong2.vks@hagiang.gov.vn
3 PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 7) Phong7.vks@hagiang.gov.vn
4 PHÒNG KIỂM SÁT TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 8) Phong8.vks@hagiang.gov.vn
5 PHÒNG KS GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  (PHÒNG 9) Phong9.vks@hagiang.gov.vn
6 PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (PHÒNG 11) Phong11.vks@hagiang.gov.vn
7 PHÒNG KHIẾU TỐ (PHÒNG 12) Phong12.vks@hagiang.gov.vn
8 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ ( PHÒNG 15) phong15.vks@hagiang.gov.vn
9 VĂN PHÒNG TỔNG HỢP Vanphong.vks@hagiang.gov.vn
10 PHÒNG TKTP & CNTT Phong tktp.vks@hagiang.gov.vn
11 VKSND HUYỆN QUẢN BẠ Quanba.vks@hagiang.gov.vn
12 VKSND HUYỆN YÊN MINH Yenminh.vks@hagiang.gov.vn
13 VKSND HUYỆN ĐỒNG VĂN Dongvan.vks@hagiang.gov.vn
14 VKSND HUYỆN MÈO VẠC Meovac.vks@hagiang.gov.vn
15 VKSND HUYỆN BẮC MÊ Bacme.vks@hagiang.gov.vn
16 VKSND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Thanhpho.vks@hagiang.gov.vn
17 VKSND HUYỆN VỊ XUYÊN Vixuyen.vks@hagiang.gov.vn
18 VKSND HUYỆN BẮC QUANG Bacquang.vks@hagiang.gov.vn
19 VKSND HUYỆN QUANG BÌNH Quangbinh.vks@hagiang.gov.vn
20 VKSND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Hoangsuphi.vks@hagiang.gov.vn
21 VKSND HUYỆN XÍ MẦN Ximan.vks@hagiang.gov.vn