image banner
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang
Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Giang phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025.

            Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang  tổ chức thực hiện nhiều nội dung, giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bởi sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên.

Anh-tin-bai

Quang cảnh 01 buổi sinh hoạt chi bộ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang

           Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang đã tiến hành những giải pháp sau:

         Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Qua đó sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm nền nếp, các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

          Chi bộ quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của BTV Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU,  ngày 12/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang về nội dung sinh hoạt chi bộ.

          Thứ hai, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy. Chi bộ thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Ngành và của Đảng bộ thành phố, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”do ngành phát động. Đồng thời, Chi bộ tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

          Thứ ba, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp, thiết thực, hình thức thích hợp, thời gian hợp lý. Theo đó, cấp ủy phải xác định nội dung sinh hoạt phù hợp, sát đúng nhiệm vụ chính trị, của Ngành để từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chỉ bộ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Muốn vậy, phải phát huy trách nhiệm của cấp ủy và Bí thư chi bộ trong việc xác định nội dung sinh hoạt phù hợp, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Anh-tin-bai

Trong năm 2023, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung giải pháp tiến hành báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong quá trình giải quyết vụ án.

         Thứ tư, nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, người chủ trìPhát huy vai trò của cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ trong quán triệt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ của đảng viên trong tranh luận, thảo luận, làm rõ chân lý trên tinh thần giữ vững kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc sinh hoạt; phân công cấp ủy chuẩn bị nội dung báo cáo sinh hoạt với yêu cầu báo cáo ngắn gọn, rõ ràng để đảng viên thảo luận, phát biểu đúng trọng tâm nội dung.

       Thứ năm, chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho cấp ủy. Mục tiêu của giải pháp là nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm, hình thành kỹ năng trong hoạt động, hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và tâm lý, tạo nên những mẫu hình cơ bản của cấp ủy viên; Khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của người cấp ủy viên trong quá trình lãnh, chỉ đạo hoạt động của chi bộ; tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện của cấp ủy viên.

       Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Hy vọng rằng, những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ VKSND thành phố Hà Giang trong giai đoạn hiện nay; từ đó sẽ lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để chung tay xây dựng thành phố Hà Giang ngày một giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 1 210
  • Tất cả: 72292