image banner
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tăng cường công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
          Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của Viện kiểm sát nhân dân - một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy nhà nước. 

         Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân, UBMTTQ Việt Nam các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, trung thành, tận tụy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao cho. Ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong những năm qua. Qua hoạt động thực tiễn, uy tín của Viện kiểm sát nhân dân được nâng cao, lòng tin của nhân dân vào Ngành không ngừng được củng cố.

          Từ năm 1986 đến nay, quán triệt quan điểm đổi mới toàn diện và các nhiệm vụ cải cách tư pháp được đề cập trong các nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội, ngành Kiểm sát nhân dân đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, lý luận, về tổ chức bộ máy, cán bộ và các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nhờ thực hiện chủ trương và biện pháp đổi mới đó, ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

          Hiến pháp 2013 đi vào thực tiễn, cùng với Luật tổ chức VKSND 2014 có hiệu lực thi hành, thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật; tập trung làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát các cấp đã tiến hành đổi mới một cách tích cực và toàn diện. Các mặt công tác của VKSND và VKSQS các cấp đã nhiều chuyển biến rõ rệt. Viện kiểm sát các cấp đã tăng cường trách nhiệm tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa; gắn công tố với điều tra, tập trung nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bị oan, sai; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nhất là các vụ án hình sự trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm.

          Cùng với việc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; Ngành đã chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững vàng về lập trường chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức theo lời dạy của Bác Hồ “Mỗi cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đội ngũ cán bộ Kiểm sát ngày càng được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. 

          Ngày 31 tháng 12 năm 1960, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 01/QĐ-VKSTC về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân địa phương các cấp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Khi mới thành lập ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có 20 đồng chí cán bộ nghiệp vụ, có các tổ trưởng phụ trách các khâu công tác như Kiểm sát chung, hình sự, dân sự…; có 4 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đó là Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, huyện Đồng Văn, huyện Vị Xuyên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì; mỗi huyện có Viện trưởng, Phó Viện trưởng và 2 đến 3 cán bộ nghiệp vụ, về trình độ hầu hết chưa qua đào tạo nghiệp vụ. Đến năm 1991 chia tách tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang – Tuyên Quang; khi đó Viện KSND tỉnh Hà Giang tổng biên chế có 93 đồng chí (cấp tỉnh là 38 đồng chí; cấp huyện là 55 đồng chí) gồm có 1 Viện trưởng và 1 Phó Viện trưởng, 16 Kiểm sát viên Trung cấp, 09 Kiểm sát viên Sơ cấp, thành lập 07 phòng nghiệp vụ.

           Trong những năm qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã bám sát chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện trong triển khai nhiệm vụ chính trị hàng năm, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện, đảm bảo theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước không xảy ra án oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

          Viện kiểm sát huyện Đồng Văn có tổng số 10 cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó có 08 đảng viên (đảng viên chính thức). Phần lớn cán bộ, công chức được đào tạo Đại học chuyên ngành Luật, có năng lực trong thi hành công vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng đây là những thuận lợi lớn của Ngành trong quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị (Cử nhân luật 07 đồng chí; về trình độ chính trị. Cao cấp lý luận chính trị 01 đồng chí, trung cấp 02 đồng chí, sơ cấp 01 đồng chí. Về cơ cấu tổ chức gồm 01 đồng chí Bí thư chi bộ, 01 phó Bí thư). Trong những năm gần đây có sự thay đổỉ, luân chuyển cán bộ, Lãnh đạo, tuy nhiên các cán bộ, công chức đơn vị đều đoàn kết, an tâm công tác tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên.  

          Là cơ quan pháp luật có chức năng, nhiệm vụ là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Mọi sự hoạt động của đơn vị được tập trung thống nhất theo Luật tổ chức VKSND năm 2014 và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của tập thể Lãnh đạo Viện, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và quy định của pháp luật.

Anh-tin-bai

Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn

 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn tăng cường công tác xây dựng đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

          Chi bộ VKSND huyện Đồng Văn luôn xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt, quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị, đồng thời là yếu tố chủ yếu nhằm xây dựng Ngành ngày càng phát triển hơn nữa. Công tác xây dựng Đảng có phát triển thì sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành

          Thời gian qua, trên cơ sở những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, tình trạng vi phạm pháp luật, tranh chấp dân sự xảy ra ngày càng nhiều, với những hành vi, tình tiết ngày càng phức tạp, gây khó khăn, thách thức không nhỏ cho các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Chính những khó khăn đó đòi hỏi các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát luôn có những giải pháp mới, tăng cường củng cố về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương, bản lĩnh và trách nhiệm để đáp ứng mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung các khâu công tác đột phá vào sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Chi bộ và toàn đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ VKSND huyện Đồng Văn luôn đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành với phương châm hoạt động của Ngành là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” làm nền tảng. Từ đó, đơn vị đã chủ động phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đồng thời thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cũng như của Ngành đã đề ra.

Anh-tin-bai

Đại hội Chi bộ VKSND huyện Đồng Văn nhiệm kỳ 2020-2025

          Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, VKSND huyện Đồng Văn luôn chủ động, tích cực thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan. Chi bộ đã chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay khi có thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ nhằm khắc phục những khó khăn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Nhờ vậy, VKSND huyện Đồng Văn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được đơn vị quan tâm. Các Kiểm sát viên được phân công giải quyết đã chủ động đề ra các biện pháp phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát. Tất cả các tin báo, tố giác mới tiếp nhận, Kiểm sát viên đều đề ra yêu cầu xác minh sát với vụ việc, được Điều tra viên thực hiện và đánh giá cao, qua đó giúp cho công tác giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng.

          Trong công tác kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên của đơn vị luôn tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra theo đúng Chỉ thị số 06 ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đề ra các giải pháp, phương hướng giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung các bị can bị khởi tố, tăng cường biện pháp ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung, đảm bảo tất cả các vụ án đều có yêu cầu điều tra trọng tâm, chất lượng giúp Điều tra viên thực hiện công tác điều tra vụ án được triệt để, đúng thời hạn, từ đó các hoạt động điều tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều năm liền trên địa bàn huyện không xảy ra oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo tại chỗ, tăng cường nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là việc nâng cao hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

VKSND huyện Đồng Văn Ký kết quy chế phối hợp Cơ quan Điều tra Công an huyện và Phiên tòa xét xử trực tuyến cải cách tư pháp

          Trong lĩnh vực dân sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án.

          Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam,thi hành án hình sự là khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án hình sự, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, nên Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo khâu công tác này, từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, gắn với các chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện, nên chất lượng kiểm sát mỗi ngày một nâng cao, góp phần vào kết quả công tác chung của toàn ngành. Kiểm sát viên, cán bộ được phân công khâu công tác này đã kiểm sát chặt chẽ các quyết định của Tòa án cùng cấp cả về hình thức, nội dung, đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, VKSND huyện Đồng Văn đã tăng cường kiểm tra đột xuất đối với UBND cấp xã, phường trong hoạt động quản lý, giám sát người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại địa phương, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

          Trong quá trình thiện hiện công tác chuyên môn, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Văn xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là công việc quan trọng. Cán bộ, kiểm sát viên tiếp công dân để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Đây là biện pháp góp phần phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; giúp cho Đảng, Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, thông qua đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Chính vì vậy, đơn vị đã sắp xếp 01 phòng tiếp công dân bố trí tại vị trí thuận lợi cho công dân đến làm việc và được trang bị đầy đủ bàn ghế theo quy định; cán bộ tiếp công dân luôn thể hiện ý thức trách nhiệm với công việc, ứng xử đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Do vậy, luôn tạo được sự tin tưởng và những ấn tượng tốt với người dân đến khiếu nại, tố cáo.

          Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND huyện Đồng Văn đã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động kê biên, cưỡng chế tài sản, đảm bảo việc cưỡng chế phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật để việc cưỡng chế không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn có tác dụng tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân tại địa phương.Thời gian qua, với sự nỗ lực của đội ngũ Kiểm sát viên, cán bộ làm khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, quan trọng hơn là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo đơn vị đã đẩy mạnh được kết quả của công tác này, góp phần không nhỏ trong việc khẳng định và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

          Một trong những nhiệm vụ đột phá của Chi bộ VKSND huyện Đồng Văn là việc xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đường lối chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết số 35/NQ/TW ngày 28/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); các Nghị quyết sô 25 ngày 21/5/2020, Nghị quyết số 53 ngày 22/9/2020, Nghị quyết số 27 ngày 06/4/2021, đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm kịp thời định hướng về công tác tư tưởng. Cán bộ, đảng viên, trong đó người đứng đầu đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; không có trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được Chi bộ chú trọng. Trong năm 2022, Chi bộ đã ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí đảng viên của Chi bộ về thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao của đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, từ đó kịp thời uốn nắn khắc phục sửa chữa.

Anh-tin-bai

VKSND huyện Đồng Văn tại Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025

           Trong công tác cải cách tư pháp, Chi bộ luôn tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Hàng năm, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện về nhiệm vụ cải cách tư pháp vào chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát để tổ chức thực hiện, đồng thời, tham mưu, đóng góp thiết thực cho công tác này tại địa phương. Đặc biệt,VKSND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng về tiếp nhận, quản lý và xử lý nguồn tin về tội phạm theo quy chế phối hợp liên ngành đề ra, do VKS chủ trì ký kết quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp. Công tác phối hợp liên ngành luôn được duy trì, nhiều quy định mới của pháp luật được liên ngành áp dụng đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

          Ngoài công tác chuyên môn, VKSND huyện Đồng Văn cũng đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được Huyện đoàn Đồng Văn và Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận, biểu dương. Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát, VKSND huyện Đồng Văn đã phát động cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị ủng hộ nhân dân miền Nam phòng, chống Covid-19, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19”, và phối hợp với Công đoàn đơn vị ủng hộ bà con nông dân 02 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh trong việc thu mua giải cứu nông sản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021.

            Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với UBND xã Sủng Trái là cơ quan Viện kiểm sát phụ trách. VKSND huyện phối hợp các ngành, cơ quan chú trọng việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại Sủng Trái, huyÖn Đồng Văn. VKSND phối hợp vận động cán bộ, hội viên nông dân trong thi đua thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa gắn với công tác vận động nông dân thi đua đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; tổ chức tuyên truyền trong nông dân giữ gìn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả chiến dịch các đợt tăng cường chăm sóc SKSS&KHHGĐ;

            Phối hợp các đơn vị trong ngành, cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền ý nghĩa, nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chủ trương của đảng về công tác dân tộc, tôn giáo. Kết quả trong năm có 100% lượt hộ nông dân đăng ký thực hiện gia đình nông dân văn hóa, qua bình xét hàng năm đã có bình quân tõ 90 - 95% hộ đạt so với số hộ đăng ký. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm về nhà ở, trong năm 2020 và 2021 VKSND huyện đã phối hợp với các cơ quan Khối Nội chính huyện quyên góp, ủng hộ xây dựng được 02 gian nhà ở cho hộ nghèo trị giá 120.000.000 triệu đồng (Riêng Viện KSND huyện ủng hộ số tiền 25.000.000 triệu đồng). Đặc biệt trong phong trào này đã nổi lên mô hình đang được thí điểm tại Hội Nông dân huyện Đồng Văn tØnh Hµ giang như mô hình “con đường nông dân tự quản” đến nay đã có 8 th«n đi vào thực hiện, bình quân chiều dài đoạn đường là 300 m có pa nô, b¨ng rôn khẩu hiệu “đoạn đường nông dân tự quản”. Qua phong trào đã lôi cuốn được hàng ngàn hội viên, nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia, nhiều gia đình nông dân sẵn sàng hiến đất sản xuất của gia đình để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, đường giao thông..vv. 

Anh-tin-bai

VKSND huyện Đồng Văn trao quà ủng hộ xã Sủng Trái

           Năm 2021 và 2022, dưới sự lãnh chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã kết nối với các nhà hảo tâm thực hiện ủng hộ đồng bào nhân dân các dân tộc xã khó khăn Sủng Trái bằng tiền là 6.000.000 đồng và 2 tấn Xi măng để làm con đường liên thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của các hộ dân. Được sự phối hợp nhiệt tình từ phía chính quyền xã và đóng góp ngày công lao động của nhân dân. Đến nay con đường dân sinh thôn dài gần 250 m, được làm bằng bê tông đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng...Với những đóng góp tích cực để cụ thể hóa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

         Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, Viện kiểm sát nhân dân đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn như: cử cán bộ theo đoàn công tác (do đồng chí lãnh đạo Viện làm Trưởng đoàn) cùng đại diện các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Công đoàn, Chi hội luật gia…. đến thăm và làm việc với Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và Trường tiểu học, THCS và Mầm non xã nhân dịp lễ, tết  (Tết Nguyên đán, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu với số tiền 5.000.000 đồng và hiện vật là Bánh, kẹo, quần áo ấm); nắm bắt tình hình chung về an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của xã, nghe những ý kiến đề xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương; quán triệt chủ trương của huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ VKSND huyện Đồng Văn tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả: Đỗ Quốc Bảo
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 1 243
  • Tất cả: 72325