image banner
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự khó khăn, phức tạp trên địa bàn huyện.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

           Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

          Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05), gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, phong trào đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

          Đây là bước kế thừa, tiếp nối và phát huy các thành tựu trong những giai đoạn trước(2), khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm về một số vấn đề, như nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc của không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ chốt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên chưa cao; xây dựng chuẩn mực đạo đức chậm, còn mang tính hình thức; công tác giáo dục, tuyên truyền chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa trong xã hội.

          Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

          Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII còn bộc lộ những hạn chế, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Công tác tuyên truyền chưa chú trọng triển khai sâu rộng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, tính chiến đấu chưa cao. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa còn hạn chế; công tác sơ kết còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

          Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, tiếp tục có những diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên toàn cầu, song vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, gay go hơn, quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị và an ninh quốc tế.

          Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của quốc gia ngày càng được nâng cao. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tình hình quốc tế và trong nước với những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách, nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. “Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước... tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống, phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động...”. Điều này đặt ra yêu cầu toàn Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, đưa đất nước vững bước tiến lên. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

          Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

          Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ; cấp ủy cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

          Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt ba vấn đề: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

          Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị số 05 thành chương trình hành động, xác định đúng và trúng các khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

          Thứ ba, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội. Coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

          Thứ tư, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

          Thực hiện đồng bộ giữa hai nhiệm vụ “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, chiến lược, “chống” là quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.

          Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả.

          Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thứ bảy, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại bỏ các thông tin xấu, độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

          Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện quy định về nêu gương. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống.

         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh; là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là biểu tượng cách mạng, ngọn hải đăng dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam tiếp nối, noi theo. Không ngừng học tập, rèn luyện theo Người đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác của các cán bộ, đảng viên, được coi là động lực, cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới./.

         Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Với cán bộ, kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên nói riêng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang nói chung, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong những phong trào thi đua yêu nước mà đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đã và đang thực hiện, nhằm xác định phương hướng hoạt động cho phù hợp với thực tiễn công tác. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát huyện Vị Xuyên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, những người bạn gần gũi và người đầy tớ trung thành của nhân dân.

          Từ ngày thành lập Ngành đến nay, các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên Ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang nói chung, huyện Vị Xuyên nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu không ngừng cho sự trưởng thành của Ngành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình thành lập đến nay, trải qua hàng chục năm các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên Ngành Kiểm sát luôn chú trọng rèn luyện và giữ gìn đạo đức phẩm chất, lý luận cách mạng theo lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ kiểm sát phải công minh - chính trực - khách quan - thận trọng - khiêm tốn”. Vì vậy đã tạo nên một đội ngũ cán bộ vững mạnh, trong sạch. Nhiều đồng chí từ ngành Kiểm sát trưởng thành, được Đảng giao những trọng trách của Ngành và của Cấp ủy, chính quyền địa phương. Vững vàng trong hoạt động nghiệp vụ, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn thử thách, có ý chí đấu tranh bảo vệ công lý, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Ngành Kiểm sát Vị Xuyên những năm gần đây đã và đang giữ được niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện. Quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, hoặc Viện truy tố mà Tòa tuyên không phạm tội.

          Trong chuyên môn, đơn vị đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự; tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án, bảo đảm hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mỗi Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố đối với những vụ án hình sự nói chung, những vụ án có tính chất khó khăn, phức tạp nói riêng đều phải bám sát và kiểm sát chặt chẽ hồ sơ ngay từ đầu bằng việc ra các yêu cầu điều tra và có kế hoạch kiểm sát điều tra cụ thể. Sau khi nghiên cứu hồ sơ phải kết hợp cùng Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung người bị tạm giữ, bị can. Sau khi củng cố và nghiên cứu hồ sơ ban đầu Kiểm sát viên phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị những chứng cứ buộc tội, gỡ tội và đề ra yêu cầu điều tra tiếp theo cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời. Đối với hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên toà từng bước được nâng lên thông qua việc duy trì các phiên toà “rút kinh nghiệm, cải cách tư pháp” đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Những vụ án dư luận xã hội quan tâm đã được liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Toà án phối hợp giải quyết tốt, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện nhà. Bằng sự nổ lực của tập thể đơn vị cùng với sự chỉ đạo kiên quyết của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hà Giang trong những năm qua Viện KSND huyện Vị Xuyên đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ án hình sự có tính chất khó khăn, phức tạp được dư luận và nhân dân địa phương quan tâm.

         Nhận thức được tính chất và tầm quan trọng của các vụ án hình sự phức tạp nên Lãnh đạo đơn vị đã khẩn trương họp bàn chuyên môn để tranh thủ ý kiến, quan điểm của các Kiểm sát viên trong đơn vị về hướng giải quyết vụ án. Đồng thời để giải quyết triệt để và bảo vệ được quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp phân công Kiểm sát viên có đủ năng lực, trình độ lý luận, chuyên môn và có khả năng tranh luận tốt thụ lý hồ sơ vụ án. Sau khi thụ lý kiểm sát hồ sơ vụ án Kiểm sát viên phải thường xuyên nắm bắt tiến trình tố tụng điều tra và cùng Điều tra viên bám sát hồ sơ vụ án; xây dựng kế hoạch điều tra, hỏi cung bị can, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan, người làm chứng cùng các biện pháp tố tụng nghư đối chất, nhận dạng…. Ngoài ra,Kiểm sát viên phải cùng Điều tra viên đánh giá, tổng hợp chứng cứ trong từng thời điểm tố tụng khác nhau nếu đủ chứng cứ buộc tội thì tham mưu báo cáo Lãnh đạo hai ngành tiếp tục truy tố đối với các bị can. Ngược lại nếu không đủ chứng cứ thì tham mưu Lãnh đạo đình chỉ điều tra vụ án, bị can. Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý kiểm sát điều tra Kiểm sát viên nhận thấy các vụ án đều có đủ căn cứ để xử lý.

                       

Anh-tin-bai

Kiểm sát viên THQCT xét xử lưu động vụ án hình sự có Luật sư tham gia

         Thực tiễn cho thấy có những vụ án bị can được đưa ra xét xử có nhiều Luật sư tham gia bào chữa nên lời khai của bị can là rất tinh vi hòng né tránh, thậm chí gây khó khăn trong việc hỏi cung bằng việc viện ra nhiều lý do khác nhau như: Lúc cho rằng sức khỏe không đảm bảo để làm việc, lúc đợi luật sư mới đồng ý làm việc….Tuy nhiên bằng sự kinh nghiệm và sự tỉnh táo của mình Kiểm sát viên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tố tụng cho phép để đấu tranh tìm chứng cứ buộc tội đối với bị can theo nguyên tắc không dùng lời khai duy nhất của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội. Trong những vụ án như vậy xác định phần tranh luận là rất quan trọng có ý nghĩa sống còn ảnh hưởng tới việc bảo vệ được hoặc không được quan điểm truy tố nên Kiểm sát viên đã chuẩn bị rất thận trọng, chu đáo và dự kiến các tình huống xảy ra tại phiên tòa để có cách đối đáp tranh luận đúng quy định pháp luật hòng bảo vệ được Cáo trạng. Nếu không tỉnh táo, sáng suốt để nhận định, đánh giá chứng cứ trong hồ sơ vụ án thì có lẽ chúng ta sẽ thua với lập luận của các Luật sư bào chữa cho bị cáo. Nhờ vậy, những Bản án sau khi tuyên đã nhận được sự đồng tình của đông đảo những người đến tham dự phiên tòa và cho thấy kết quả làm việc có hiệu quả của đội ngũ Kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện KSND huyện Vị Xuyên.

Anh-tin-bai

Viện KSND huyện Vị Xuyên tham gia phong trào thể thao kỷ niệm thành lập Ngành

         Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, tập thể Cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát Vị Xuyên còn không ngừng nâng cao sức chiến đấu, tinh thần tự giác rèn luyện thể dục thể thao thông qua việc thường xuyên tham gia các phong trào thể thao trong Ngành nói chung và các phong trào thể thao giao hữu với các đơn vị bạn trên địa bàn huyện nói riêng. Từ những hoạt động thể dục thể thao đó giúp cho tập thể đơn vị thêm đoàn kết hơn nữa, đảm bảo hoàn thành tốt công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong công tác mỗi đồng chí phải là một tấm gương tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tập thể luôn thống nhất, đoàn kết gắn bó, người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ những người đi sau, lãnh đạo luôn nêu gương cho cán bộ noi theo.

         Cơ hội và thách thức đối với Viện KSND huyện Vị Xuyên còn nhiều, tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên; cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Viện KSND tỉnh, của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự giúp đỡ của UBND, sự phối hợp của các ban, ngành, các cơ quan tư pháp trong huyện, tin rằng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên chắc chắn sẽ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời gian tới.

Tác giả: Phạm Đài Trang
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 1 204
  • Tất cả: 72286