image banner
Xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu
Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của Đảng. Các đảng viên mạnh thì chi bộ mạnh, các chi bộ mạnh thì đảng bộ mạnh. Bác Hồ từng nói “Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.


Anh-tin-bai


Do đó việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là yêu cầu cấp thiết là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, nhằm bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, Người chỉ rõ: chi bộ là gốc rễ của Đảng trong quần chúng Nhân dân. Chi bộ trong sạch vững mạnh thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng được thi hành đúng, đủ; mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Ngược lại nếu chi bộ yếu kém và công việc sẽ không trôi chảy, vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên nhận thấy ý nghĩa to lớn của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, với nhiều cách làm hay, giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong công tác, nội bộ đoàn kết thống nhất theo phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên luôn được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên, được cấp ủy địa phương đánh giá cao. Ngay từ đầu năm, Chi bộ và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên đã quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị, kế hoạch công tác của ngành. Các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trên cơ sở đó, thống nhất trong đơn vị đề ra các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, trên từng mặt công tác.

Là một địa bàn có địa hình phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, khối lượng công việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên khá lớn, nhưng bằng sự đoàn kết đồng lòng, nhất trí, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo các mặt công tác đạt kết quả cao nhất. Lãnh đạo đơn vị thực hiện phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác để phát huy tối đa năng lực của cán bộ, từ đó kết quả giải quyết công việc trên các mặt công tác năm sau luôn cao hơn năm trước.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải nêu gương rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống cho các cán bộ, đảng viên khác, cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải nêu gương cho quần chúng nhân dân. Đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tận tụy phục vụ nhân dân; nghiêm khắc tự phê bình và phê bình các hành động cửa quyền, gây phiền hà cho người dân.

Trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chi bộ: Việc lãnh đạo, chỉ đạo luôn tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các cán bộ, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật công vụ, nội vụ, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi ủy, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tổ chức sinh hoạt được nhiều chuyên đề thiết thực, như “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội luật gia theo điều lệ đã góp phần thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 Công tác kiểm tra, giám sát trong Chi bộ được thực hiện một cách nghiêm túc. Công khai minh bạch trong việc sử dụng tài sản công, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong các hoạt động của đơn vị.

Qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Vị Xuyên đều được công nhận “Trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có được những kết quả nêu trên, Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả như:

Thứ nhất: Làm tốt công tác dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và cơ quan. Kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức cũng như mọi biểu hiện phân tán cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật.

Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phê bình và tự phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên luôn chú trọng, đề cao và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình đảng viên. Không ngừng đổi mới toàn diện về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước khắc phục những tồn tại, quyết tâm xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tự phê bình và phê bình có tính cụ thể, thiết thực hướng vào việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phê phán những vấn đề cấp bách trước mắt của chi bộ và cán bộ, đảng viên, trước hết là hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất năng lực, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Phê bình và tự phê bình được tiến hành một cách kịp thời nên những hạn chế, khuyết điểm không để tái diễn, kéo dài, do đó đã khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ phát huy được tính chủ động, mạnh dạng đóng góp ý kiến, phê bình sự lãnh đạo của chi bộ cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, công chức người lao động. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị, chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, công chức người lao động.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong tập thể; đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Viện trưởng luôn đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong các lĩnh vực công tác giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành hạt nhân của tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau; không phân biệt vị trí công tác, điều kiện xã hội, luôn tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng cán bộ, công chức và người lao động với nhau. Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động để động viên, giúp đỡ kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động, từ đó mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị chủ trương thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của Ngành vì mục tiêu chung, vì thành tích chung. Chính sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tạo khí thế mới, không khí làm việc vui tươi, thoải mái; từ đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được trách nhiệm; đảm bảo tuân thủ kỷ luật, kỷ cương khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, cởi mở, chân tình góp ý để đảng viên, cán bộ, công chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng, thực chất, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị.

Thứ hai: Xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm. Luôn xem việc nâng cao chất lượng đảng viên là một nội dung cơ bản của xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; phát huy tính tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong những năm từ 2021 đến nay, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên đã kết nạp được 02 đảng viên, đạt chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra. Số đảng viên trong chi bộ hiện nay là 15 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị có 03 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Các đảng viên trong chi bộ đều có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, năng lực cán bộ, chi bộ đã làm tốt công tác đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp cho cán bộ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thông qua việc hướng dẫn, trao đổi về quy định nghiệp vụ, thực hiện các văn bản Luật, các vụ án có thiếu sót, vi phạm bị sửa, hủy hoặc các vụ án Tòa án đã giải quyết đúng pháp luật. Các đồng chí lãnh đạo Viện đã giúp đỡ cán bộ, Kiểm tra viên trong công tác khám nghiệm hiện trường, nghiên cứu hồ sơ, tăng cường thực hiện việc số hóa hồ sơ, phân công cán bộ giúp việc cho Kiểm sát viên tại phiên tòa…để từ đó tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm tra viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Do được quán triệt thường xuyên nên đến nay cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên của đơn vị luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, vận dụng tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo việc giải quyết vụ việc được thực hiện khách quan, đúng pháp luật.

Thứ ba: Duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn, thường xuyên có chất lượng, đảm bảo các đường lối, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được củng cố, phát triển; nội bộ Chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên.

Thứ tư: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Xác định tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên đã thường xuyên quán triệt và chủ động triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, và chỉ đạo của huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã luôn đảm bảo thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đấu tranh và phòng ngừa hành vi vi phạm và tội phạm về tham nhũng.

Chi bộ đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động công tác của ngành trong thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

 Để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, chi bộ thường xuyên phổ biến các văn bản, quy định của các cấp ngành, các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, Đảng viên thực hiện công tác tự kiểm tra, phê bình, tự phê bình những điều Đảng viên không được làm. Nhờ đó, thời gian qua chi bộ không có cán bộ Đảng viên nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác giữa các Phó Viện trưởng, giữa các Kiểm sát viên làm công tác chuyên môn nghiệp vụ và việc công khai kê khai tài sản. Luôn thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm phục tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động vào dịp lễ, tết. 

Về công tác chuyên môn: tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự; tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng; đảm bảo việc xử lý tội phạm tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thứ năm: Thường xuyên chăm lo vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng Chi bộ, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể chủ động, tích cực tham gia xây dựng Chi bộ.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, các vấn đề đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất cao và đưa vào Nghị quyết. Các đồng là Bí thư, Phó bí thư chi bộ gương mẫu đi đầu để các đảng viên, quần chúng thấy đúng và tích cực hưởng ứng làm theo, điều đó đã làm tăng thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Đó chính là những hoạt động cụ thể, thiết thực nhất để Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” hàng năm.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với yêu cầu cải cách tư pháp và công tác xây dựng Đảng hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên cũng tự thấy rằng cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua công tác quản lý, cần tập hợp, rút ra nguyên nhân phát sinh vi phạm và tội phạm, để kịp thời tham mưu với cấp ủy và tư vấn cho chính quyền huyện về các biện pháp xử lý hiệu quả những vi phạm, tội phạm trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của Đảng và của Ngành giao, đồng thời phục vụ tốt cho việc ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Tác giả: Dương Thùy Chi
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 1 202
  • Tất cả: 72284