Đảng bộ VKS tỉnh Hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 9 - BCH Trung Ương Đảng khóa XI

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/12/2014 16:10 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 16 / 9 / 2014 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ, Đảng viên, Kiểm sát viên và nhân viên của Viện kiểm sát tỉnh.
       Ngày 16 / 9 / 2014 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ, Đảng viên, Kiểm sát viên và nhân viên của Viện kiểm sát tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Bình Giang Bí thư Ban cán sự Đảng – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng ủy Viện kiểm sát tỉnh.
        Khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Viện tưởng Đặng Bình Giang khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung cơ bản những Nghị quyết, kết luận được hội nghị lần thứ 9 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua.
 
 
Đ/c Đặng Bình Giang phát biểu khai mạc Hội nghị
 
          Hội nghị nghe đồng chí Đặng Bình Giang Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng thông tin quán triệt một số chủ trương về công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của đảng  và Nghị quyết số: 36 – NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” . Đồng chí đã phân tích rõ những qui định, những điểm mới của Qui chế bầu cử trong đảng, nhằm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ trong đảng, làm cho đảng ta thực sự là tổ chức cách mạng, kỷ cương, đoàn kết thống nhất cao. Đồng thời đồng chí nêu và phân tích các định hướng, chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của đảng . Trên cơ sở Nghị quyết số: 36 – NQ/TW  hội nghị đã được chỉ rõ những thành tựu đã đạt được trong thời gian vừa qua,  cũng như những nguyên nhân chủ  yếu của những hạn chế, yếu kém và mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của Nghị quyết đó là: Đưa năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin của Việt nam đạt trình độ tiên tiến thế giới; Việt nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin.
 
        Toàn cảnh Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 - BCH Trung ương Đảng khóa XI
 
          Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe đồng chí Lý Văn Thu Ủy viên Ban chấp hành  Đảng ủy – Phó viện trưởng, quán triệt Kết luận số: 90 – KL/TW, ngày 01/7/2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “ Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong đó Nghị quyết nêu rõ: Bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X cần được gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI  về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng chí nhấn mạnh những thành tựu thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa VIII trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
          Bế mạc hội nghị đồng chí Đặng Bình Giang Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng nêu rõ: Cần tiếp tục đổi mới về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, trên cơ sở đã được quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, các Chi bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả, phù hợp với từng cán bộ,  đảng viên, tổ chức đảng trong đảng bộ. Đồng chí  yêu cầu cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong thời gian tới đối với  ngành Kiểm sát Hà giang, đảm bảo đến năm 2020 phải hoàn thành các tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết.  
 
 
Tin bài : Trần Hồng
Văn phòng VKS Tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile