Nhận thức về chuyển đổi số trong Ngành kiểm sát Hà Giang

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/11/2021 15:02 - Người đăng bài viết: admin
Trong những năm gần đây các cụm từ “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” và “Chuyển đổi số” thường xuyên được nhắc tới không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà nó còn được ghi nhận chính thức trong các văn bản pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội XIII của Đảng, nội dung chuyển đổi số tiếp tục được đề cập, nhấn mạnh đây là vấn đề tất yếu khách quan và có lộ trình, bước đi thích hợp với việc chuyển đổi số. Vậy câu hỏi đặt ra là: Chuyển đổi số là gì? Động lực của chuyển đổi số là gi? Lực cản cho chuyển đổi số là gì? Vai trò của chuyển đổi số đối với đời sống xã hội, ngành Kiểm sát nói chung và đối với Viện KSND tỉnh Hà Giang nói riêng là như thế nào? Khi nào, bằng cách nào sẽ thực hiện việc chuyển đổi số?
     
     Thực tế cho thấy, chuyển đổi số đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng, cũng như đời sống văn hóa - xã hội. Do đó, chuyển đổi số đang dần trở thành xu thế không thể đảo ngược và là bước đi quan trọng để thực hiện nền kinh tế số và xã hội số, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế và mỗi tổ chức, cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có, cũng là những thách thức, yêu cầu mới. Chuyển đổi số không phải là cuộc cách mạng của công nghệ mà là cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận những cái mới: công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới và mô hình mới. Chuyển đổi số là hoạt động tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai, áp dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần rút ngắn thời gian lao động, nâng cao hiệu quả công việc.
    Trong thời gian qua, thực hiện chỉ thị Số: 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đồi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, chuẩn bị các nguồn lực cả về cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án của Viện KSND tối cao về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, điển hình như việc “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự; số hóa văn bản, tài liệu; truyền và nhận văn bản qua thư điện tử công vụ; ứng dụng và xây dựng các phần mềm trong quản lý án, quản lý công việc…Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Giang hết sức quan tâm, thường xuyên chỉ đạo sâu sát, không những trong công tác nghiệp vụ mà còn mở rộng và thực hiện rất có hiệu quả trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, có nhiều nét mới, với nhiều mô hình phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức và cách tiếp cận, trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.
    Viện KSND tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nghiệp vụ bước đầu có những kết quả nhất định, đã bám sát các Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Hà Giang để xác định khâu đột phá trong công tác kiểm sát là “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý , chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”.
    Hiện nay Ngành kiểm sát Hà Giang đã có và  đang sử dụng 10 phần mền ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trên hầu hết các mặt công tác. Trong đó công tác chỉ đạo điều hành hiện nay đang áp dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử (VNPT-ioffice), truyền hình trực tuyến và hệ thống tin nhắn thông báo (SMS). Thực hiện công văn số 1733/VKSTC-VP ngày 28/4/2020 về việc triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã khởi tạo xong tài khoản và phân quyền sử dụng cho từng đơn vị và từng cán bộ, công chức thuộc 2 cấp Kiểm sát tỉnh Hà giang. Trong công tác tổ chức cán bộ đang áp dụng phần mềm quản lý cán bộ kết nối trực tiếp với Viện kiểm sát tối cao; phần mềm thi đua khen thưởng. Trong công tác nghiệp vụ có phần mềm quản lý án hình sự, dân sự và các hệ thống phần mềm thống kê, hệ thống truyền số liệu mã hóa...Một số lĩnh vực công tác đã thực hiện chữ ký số trong hoạt động nghiệp vụ, một số lĩnh vực nghiệp vụ kiểm sát duy trì và đang thực hiện tốt số hóa hồ sơ kiểm sát phục vụ cho công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử và lưu trữ điện tử. Tất cả các máy tính trang bị cho cán bộ, công chức được kết nối mạng internet (trừ những máy tính lưu trữ, soạn thảo văn bản mật, tối mật và tuyết mật). Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang tăng đều qua các năm, từ xếp thứ 53/63 toàn Ngành Kiểm sát vào năm 2016 đến xếp thứ 17/63 vào năm 2020. Có được kết quả như trên là do ngành Kiểm sát Hà Giang đã vận dụng linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trên một số lĩnh vực sau:
     Một là, Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử: Xem trang thông tin điện tử tổng hợp là công cụ quan trọng và hữu hiệu trong công tác tuyên giáo nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền nói riêng, đồng thời là kênh thông tin chính thức của đơn vị nhằm định hướng tuyên truyền, cũng như tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, lệch lạc, nhất là trên mạng xã hội. Viện KSND tỉnh Hà Giang đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Viện KSND tỉnh từ năm 2014. Đã kiện toàn Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động. Đây là kênh thông tin tuyên truyền chính thống của ngành KSND tỉnh Hà Giang trên mạng Internet và đã truyền tải nhiều thông tin quan trọng về quá trình xây dựng, phát triển và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND hai cấp tỉnh Hà Giang, đồng thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân.
     Hai là, Ứng dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến là “Cầu nối” hiệu quả trong thời đại công nghệ số. Có thể nói Viện KSND tỉnh triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến  bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mà việc tổ chức họp trực tuyến còn hạn chế việc tiếp xúc, tập trung đông người, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây là công cụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và đây cũng là một hướng đi trong cải cách hành chính của tỉnh chuyển dần hình thức tổ chức họp truyền thống sang họp trực tuyến; góp phần hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.
     Ba là, Việc số hóa hồ sơ vụ án: Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa hồ sơ là yêu cầu tất yếu của quá trình cải cách tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự; Viện KSND tỉnh đã tích cực triển khai số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội...nhất là các vụ án phức tạp nhiều bị can, bị cáo. Việc số hóa tài liệu giúp giảm không gian lưu trữ, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nhân lực quản lý tài liệu; hạn chế hư hỏng, mất mát tài liệu do các yếu tố khách quan; chia sẻ thông tin nhanh, trích xuất thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường khả năng bảo mật thông tin.
     Bốn là, Phần mềm quản lý án hình sự, dân sự: Thông qua phần mềm, lãnh đạo hai cấp có thể theo dõi trực tiếp, kiểm tra giám sát tiến độ giải quyết công việc của Kiểm sát viên một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời, dưới sự theo dõi, điều hành trực tiếp của lãnh đạo, vụ án sẽ được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, tránh kéo dài thời hạn giải quyết án không cần thiết; góp phần nâng cao ý thức tự giác của công chức, kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án một cách chặt chẽ, khoa học, dễ dàng tổng hợp số liệu trong việc xây dựng báo cáo; đảm bảo số liệu luôn được chính xác. Không gian lưu trữ đơn được phân loại, sắp xếp một cách có khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu, theo dõi, tính toán và truy xuất dữ liệu của bảng tính một cách nhanh chóng khi cần thiết.
     Năm là, Về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những yếu tố tất yếu trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Song song với những hiệu quả mang lại, CNTT cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công về công nghệ của các đối tượng xấu nhằm đánh cắp thông tin, làm tê liệt hệ thống hoặc đăng tải các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị… Vì vậy, có thể nói đây là công tác sống còn, để ứng dụng CNTT chuyển đổi số không trở thành con dao hai lưỡi. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/07/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành KSND, thông qua giao ban trực tuyến Viện kiểm sát Hà Giang đã kịp thời phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nghiêm túc thực hiện. Qua quán triệt, cán bộ, công chức của đơn vị đã nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Để đảm bảo an toàn an ninh thông tin Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang đã ban hành Quy chế trong việc quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử; hàng năm đã xây dựng kế hoạch để kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối với các đơn vị Viện KSND các huyện, thành phố. Thông qua đó việc bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Xem bản: Desktop | Mobile