Tài liệu tập huấn triển khai các đạo luật mới về tư pháp năm 2016

Tài liệu tập huấn triển khai các đạo luật mới về tư pháp năm 2016
Tài liệu tập huấn triển khai các đạo luật mới về tư pháp năm 2016
Để phục vụ Hội nghị, Văn phòng đã cập nhật tài liệu tập huấn trên các mục “ Thông báo” và mục “Download” của trang tin điện tử của VKSND tỉnh Hà Giang. Văn phòng thông báo cho các đơn vị, đại biểu tham dự Hội nghị được biết để tải tài liệu tập huấn về nghiên cứu phục vụ tập huấn.
Hoặc tải tại đây