Thông báo V/v triển khai phần mềm thống kê án hình sự

Thông báo V/v triển khai phần mềm thống kê án hình sự
Thông báo V/v triển khai phần mềm thống kê án hình sự
Ngày 24/11/2014 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 564/QĐ-VKSTC-TKTP về việc áp dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý và thông kê án hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân. Ngày 25/11/2014 cục TKTP&CNTT ban hành công văn số 4356/VKSTC-TKTP về việc hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý và thống kê án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

Đề nghị tải công văn hướng dẫn tại đây