Công văn Phòng 5 VKSND tỉnh. V/v góp ý dự thảo hướng dẫn hoạt động của KSV trước, trong và sau phiên tòa dân sự

Công văn Phòng 5 VKSND tỉnh. V/v góp ý dự thảo hướng dẫn hoạt động của KSV trước, trong và sau phiên tòa dân sự
Phòng 5 VKSND tỉnh góp ý dự thảo hướng dẫn hoạt động của KSV trước, trong và sau phiên tòa dân sự
Phòng 5 VKSND tỉnh góp ý dự thảo hướng dẫn hoạt động của KSV trước, trong và sau phiên tòa dân sự


 
Bản dự thảo chi tiết  tải tại đây
Công văn của tối cao tải tại đây