1. Giới thiệu
Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thành lập để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang.
Ban cán sự Đảng có một số nhiệm vụ, quyền hạn:
Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát tỉnh Hà Giang quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Hà Giang;
Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Hà Giang. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;
Định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh uỷ Hà Giang, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Hà Giang theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.
2. Cơ cấu tổ chức
Ban cán sự Đảng gồm có 04 đồng chí, Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Đặng Bình Giang, Viện trưởng; Ủy viên Ban cán sự gồm có: Đồng chí Nguyễn  Văn Cường- Phó Viện trưởng, đ/c Lý Văn Thu - Phó Viện trưởng, đ/c Nguyễn Chí Cường - Phó Viện trưởng, đ/c Đặng Thị Hoa Mai - Trưởng phòng tổ chức cán bộ
 
Xem bản: Desktop | Mobile