Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trước đây là Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, nhằm đảm bảo chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh, tính mạng sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị tước bỏ, được tôn trọng.
    Thông qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, phòng 8 có trách nhiệm phát hiện, tổng hợp vi phạm của cơ quan chức năng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.
    Tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.
Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí.

 
Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Đăng Thọ
 
Phó trưởng phòng đồng chí  Nguyễn Thu Nguyệt
Thông tin liên hệ
Điện thoại: 02193868931      
 
Xem bản: Desktop | Mobile