Chức năng, nhiệm vụ
Văn phòng tổng hợp là đơn vị cấp phòng thuộc bộ máy làm việc của Viện KSND tỉnh Hà Giang, được thành lập và hoạt động theo quyết định của Viện KSND Tối cao. Quá trình hoạt động, Văn phòng chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Giang; có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thi đua khen thưởng; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản… nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát  tỉnh Hà Giang theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Văn phòng tổng hợp gồm  bộ phận cơ bản: Bộ phận tham mưu tổng hợp, CNTT, thống kê tội phạm, Bộ phận kế toán tài vụ và Bộ phận quản trị  hành chính.  Chánh Văn phòng: đồng chí Trần Đức Hồng
 

 
Xem bản: Desktop | Mobile