image banner
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang Tăng cường lãnh đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội; của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

      Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh hiện nay có 07 Đảng ủy viên, hầu hết là lãnh đạo Viện tỉnh và trưởng phòng nghiệp vụ (kiêm bí thư Chi bộ trực thuộc). đến nay Đảng bộ có 07 chi bộ với 54 đảng viên. Đảng viên trong Đảng bộ chiếm 84% biên chế và người lao động trong cơ quan; 7/7 Bí thư Chi bộ trực thuộc giữ chức vụ Trưởng phòng; trình độ chuyên môn có 14 thạc sĩ, 43 đại học, 06 cao đẳng, trung cấp; về trình độ lý luận chính trị có 20 cao cấp, cử nhân; 09 trung cấp; quản lý nhà nước có 03 chuyên viên cao cấp, 12 chuyên viên chính...

Đồng chí Đặng Bình Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ là: Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng..., coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

      Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. và “Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Intermet, mạng xã hội”. Trong những năm qua, Đảng  ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đã xác định cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

      Trong thời gian qua, Đảng ủy Viên kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, với nhiệm vụ trọng tâm đó là “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...”. Lãnh đạo, chỉ đạo 07 chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, phát huy thế mạnh của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, khắc phục hạn chế, khó khăn để triển khai thực hiện, giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của  Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch có hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Có được kết quả trên là nhờ sự quyết liệt, chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ, thể hiện một số nội dung sau:

      Một là lãnh đạo, chỉ đạo 07 Chi bộ, các tổ chức đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

      Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết, đề ra các biện pháp cụ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

      Ba là, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Intermet, mạng xã hội”.

      Bốn là, tăng cường thông tin, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, định hướng trên không gian mạng, nêu cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng Internet, mạng xã hội để phát tán thông tin suy diễn, xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia phản biện xã hội, tích cực đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước khi đưa ra chủ trương, chính sách mới.

      Năm là, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, chủ động nguồn tin, bài, videoclip về quốc phòng, an ninh, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhất là liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên. Định hướng tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước.

      Sáu là, phát huy vai trò cấp ủy đảng, nhất là đồng chí Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra của đảng ủy. Nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp, triển khai các biện pháp và hình thức đấu tranh hiệu quả phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực, đưa nội dung Nghị quyết số 35 vào các buổi sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ trực thuộc, hoặc lồng nghép trong các buổi học Nghị quyết…, tạo sức lan tỏa đồng bộ, hiệu quả.

       Bảy là, chủ động phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội, trong đó: Chặn lọc, gỡ bỏ tài khoản, tin bài, video clip đăng tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024 đã bóc, gỡ, chặn được nhiều trang, bài trên mạng xã hội; chia sẻ, lan tỏa 158 bài tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước như: 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ tỉnh hà Giang, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh Hà Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025…chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực, bài viết, videoclip; chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn bình luận, chia sẻ của toàn thể cán bộ, đảng viên.

      Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ; tuyên dương, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả trong thời gian tới.

          Chín là, Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Quy chế về quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử; Quy chế quản lý và sử dụng internet, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp Hà Giang không được sử dụng Internet trong giờ làm việc vào mục đích cá nhân, đặc biệt là xem, tải phim, up ảnh lên mạng xã hội, chơi game… làm tốn băng thông internet, ảnh hưởng đến việc sử dụng các ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong Ngành. Đưa vào Internet hoặc lợi dụng Internet để truyền bá thông tin không lành mạnh hoặc những thông tin khác trái với quy định của pháp luật trên mạng Internet. Gửi, lan truyền trong mạng máy tính các virus tin học, chương trình phần mềm có tính năng lấy trộm thông tin, phá huỷ dữ liệu máy tính. Vi phạm các quy định về vận hành, khai thác và sử dụng máy tính gây rối loạn hoạt động, phong toả hoặc làm biến dạng, làm huỷ hoại các dữ liệu trên mạng hoặc làm tắc nghẽn hệ thống mạng máy tính. Soạn thảo, lưu trữ các tập tin thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân do Nhà nước quy định trên các thiết bị kết nối mạng Internet, trên mạng Internet. Sử dụng hoặc hướng dẫn người khác sử dụng công cụ, phần mềm để truy cập trái phép các Website do cơ quan có thẩm quyền cấm truy cập. Sử dụng quyền quản trị để truy cập trái phép dữ liệu của người sử dụng khi chưa được sự đồng ý của người đó hoặc người có thẩm quyền. Đấu nối thêm các thiết bị mạng vào hệ thống mạng của cơ quan khi chưa được sự đồng ý của người quản lý…

      Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 11/8/2021, Kế hoạch số 488-KH/TU ngày 27/12/2023 và Kế hoạch số 493-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

      Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Cán bộ, đảng viên cần xác định mỗi cá nhân là một người chiến sỹ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

      Hai là, tăng cường định hướng thông tin, nhất là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến “tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền…”. Bác bỏ thông tin sai lệch, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

      Ba là, quản lý chặt chẽ việc sử dụng dịch vụ và thông tin inetrnet. Xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên khi đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.

      Bốn là, đổi mới hình thức tuyên truyền,trang bị kỹ năng tiếp cận thông tin trên mạng internet an toàn cho cán bộ, đảng viên, không để bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các “diễn đàn”, hội, nhóm chính trị đối lập. Kịp thời phát hiện những vấn đề tư tưởng lệch lạc nảy sinh trong nội bộ, có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

      Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tạo “sức đề kháng”, “tự miễn dịch”, nhận thức đúng, hiểu đúng. Không tin, không chia sẻ, không bình luận trước luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch.

      Sáu là, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, qua đó nắm kịp thời uốn nắn, phê bình những cán bộ, đảng viên có diễn biến tư tưởng lệch lạc, giao động trước những thông tin sấu, độc chưa được kiểm chứng trên trang mạng xã hội. Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy, tổ chức đoàn thể phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, phát tán thông tin sai lệch… Khi phát hiện những vi phạm nêu trên thì tùy mức độ sai phạm mà kiểm điểm, phê bình, thi hành kỷ luật nghiêm khắc.

      Bảy là, cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm. Qua đó, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

      Tám là, các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Các Chi bộ trực thuộc tăng cường quản lý việc đảng viên sử dụng mạng tài khoản cá nhân chính danh, kiểm soát nội dung đăng tải trên mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ, bình luận trước thông tin tiêu cực, thực hiện nghiêm túc việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet.

      Chín là, tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội để định hướng, lan tỏa những thông tin tích cực. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời triệt phá, gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Ấu Bá Lãng
image advertisement

image advertisement

image advertisement
   
image advertisement
 

image advertisement

 

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0